Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Κτήριο ΔΔΕΑΜΗ Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ) είναι συνάμα ο θεματοφύλακας του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, ένα ζωντανό κύτταρο έρευνας και μια πύλη πληροφόρησης γύρω από τα μνημεία της Επικράτειας στην υπηρεσία των πολιτών. Αποτελεί Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης συγκαταλλέγονται:

 • Η συγκρότηση και διαχείριση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου και
 • Η τήρηση του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, καθώς και η εκπόνηση προγραμμάτων και οριζόντιων σχεδίων δράσης στους ανωτέρω τομείς.

 

Τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων απαρτίζουν τα εξής τρία Τμήματα:

 

 • Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν:
 • Στη συγκρότηση, τήρηση και διαχείριση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α., την κατάρτιση των επιστημονικών προτύπων καταγραφής, τεκμηρίωσης και καταχώρισης στοιχείων σε αυτά, την κωδικοποίηση της σχετικής επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας, καθώς και τον καθορισμό των αντίστοιχων προδιαγραφών ψηφιοποίησης και ψηφιακής διαχείρισης, με βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και την εκάστοτε διαθέσιμη τεχνολογία. Επίσης, τη διαμόρφωση των απαιτήσεων, το λογικό, εννοιολογικό και επιστημονικό σχεδιασμό, καθώς και την επιτελική διαχείριση της λειτουργίας των εξειδικευμένων πληροφορικών συστημάτων υποστήριξης του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου.
 • Στη μέριμνα για την εμπέδωση, διάχυση και εφαρμογή της τεχνογνωσίας και των διεθνών καλών πρακτικών σε θέματα ψηφιοποίησης, ψηφιακής καταγραφής, τεκμηρίωσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την παρακολούθηση των σχετικών οδηγιών και αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.
 • Στην καταχώριση στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων των ανά τριετία πορισμάτων επιθεώρησης της κατάστασης των ακινήτων μνημείων της Χώρας και τη σύνταξη του σχετικού επιστημονικού προτύπου καταγραφής και τεκμηρίωσης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Στον προγραμματισμό και τη σχεδίαση προγραμμάτων και οριζόντιων δράσεων ψηφιοποίησης και ψηφιακής καταγραφής, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς, την υλοποίηση και το συντονισμό των εκπονούμενων δράσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε σύμπραξη με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την παρακολούθηση της εφαρμογής τους και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.
 • Στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της πολιτικής για την επιβολή και το ύψος των τελών εν γένει απεικόνισης αρχαίων, χρήσης εικόνων και κειμένων σε ηλεκτρονικές εκδόσεις και μέσα, με εμπορικό ή μη σκοπό.
 • Στην παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στην απεικόνιση των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως σε θέματα απεικόνισης με ΤΠΕ στο διαδίκτυο και σε ψηφιακές εφαρμογές.

 

 • Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεωνστην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν:
 • Στην τήρηση του αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων και των Υπηρεσιών Αναστήλωσης από την σύστασή τους μέχρι σήμερα και ειδικότερα την ταξινόμηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, ευρετηρίαση, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, συντήρηση, διαφύλαξη, αξιοποίηση και διασφάλιση της προσβασιμότητας του ανωτέρω αρχειακού υλικού σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Στον καθορισμό των προτύπων και προδιαγραφών καταγραφής, τεκμηρίωσης, ηλεκτρονικής καταχώρισης και ψηφιοποίησης του ανωτέρω αρχειακού υλικού, με βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και τις διεθνώς αποδεκτές καλές πρακτικές.

 

 • Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας, το οποίο είναι αρμόδιο για:
 • Τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
 • Τη διαχείριση και τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων και θεμάτων της Διεύθυνσης.
 • Την τήρηση αρχείου και πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
 • Τα θέματα προσωπικού.