Το Εθνικό Αρχείο Μνημείων

Η συγκρότηση και λειτουργία του Εθνικού Αρχείου Μνημείων προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3028/2002 “Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς εν γένει”, σύμφωνα με το οποίο “Τα μνημεία καταγράφονται, τεκμηριώνονται και καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων, που τηρείται στο Υπουργείο Πολιτισμού”.

Το Εθνικό Αρχείο Μνημείων συναπαρτίζεται από τις εξής επιμέρους ενότητες:

  • Ψηφιακές Συλλογές Κινητών Μνημείων (ΚΜ). Περιλαμβάνει τα κινητά μνημεία που προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002.
  • Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο (ΑΚ). Περιλαμβάνει τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους της Επικράτειας και εξυπηρετείται από το ΟΠΣ του ΑΚ. 
  • Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων (Ιστορικό Αρχείο). Πρόκειται για το φυσικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, το οποίο επίσης εξυπηρετείται  από ΟΠΣ μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαχείριση και προβολή των τεκμηρίων στο ενδιαφερόμενο κοινό.